Dlaczego zmieniono ustawę?

Wprowadzone zmiany mają „uszczelnić” system przypływu odpadów. Mają sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało wywozić śmieci do lasu lub palić nimi w piecu. Celem, jest również zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie, oraz zmniejszenie masy odpadów organicznych kierowanych do składowania, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Związek Międzygminny, będzie wymagał od nas odpowiedniego postępowania z odpadami, jednocześnie zapewniając nam do tego warunki- np. tworząc miejsca, gdzie będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.


Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?

Do dnia wejścia w życie nowego systemu odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych warunkach. Aby nie płacić podwójnie za wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z dotychczasowym usługodawcą ze skutkiem na dzień 30 czerwca


Jak naliczana będzie opłata?

Podstawą do obliczania opłaty będzie liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciele nieruchomości (a w przypadku wspólnot i spółdzielni ich zarządy lub upoważnieni przez zarządy administratorzy) będą zobowiązani złożyć do Związku Międzygminnego w terminie do 15 maja 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku każdej zmiany tj. liczby mieszkańców, zamieszkania na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od zmiany. Na podstawie ilości osób zamieszkałych będzie naliczana opłata. W przypadku nie złożenia deklaracji Związek w drodze decyzji określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę dane meldunkowe oraz szacunki, np. średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7zł miesięcznie, a z każdą następną 1 zł miesięcznie

Liczba osób mieszkających
w gospodarstwie domowym

Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

1

12,50 zł

2

25,00 zł

3

37,50 zł

4

50,00 zł

5

57,00 zł

6

58,00 zł

7

59,00 zł

8

60,00 zł

9

61,00 zł

10

62,00 zł

 

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 20 zł i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

 

Gdzie należy składać tzw. „Deklaracje śmieciowe”?

Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej. Deklaracja określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapotrzebowanie na określonej ilości i pojemności pojemników potrzebnych do zbierania odpadów. Deklaracje można składać w siedzibie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu, w urzędzie gminy według miejsca położenia nieruchomości lub przesłać pocztą.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualny numer rachunku, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do końca każdego miesiąca, którego dotyczy oplata.

 

Jak postąpić, jeśli poczta nie doręczy nam listu z indywidualnym numerem rachunku, na który należy przelewać opłatę śmieciową?

Brak otrzymania numeru rachunku  nie zwalnia z obowiązku terminowego uiszczania opłaty. Prosimy w takim przypadku o kontakt z biurem Związku Międzygminnego „Czysty Region” celem otrzymania  numeru.

 

Jakie kary grożą za uchylanie się od opłaty śmieciowej?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Związek Międzygminny „Czysty Region” określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Wydanie decyzji jest poprzedzone postępowaniem podatkowym.

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Za nieterminowe regulowanie opłaty naliczane są odsetki za zwłokę.

 

Jaki procent właścicieli nieruchomości wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji śmieciowych?

Szacujemy, iż ok 20% właścicieli nieruchomości nie wywiązało się z obowiązku złożenia deklaracji. Związek Międzygminny „Czysty Region” prowadzi czynności zmierzające do zobowiązania wszystkich właścicieli nieruchomości  do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ściągalność opłaty kształtuje się na poziomie ok. 90%.

 

Czy uiszczenie opłaty za kilka lub kilkanaście miesięcy z góry wiąże się z rabatami?

Można uregulować opłatę za dłuższy okres niż miesiąc, jednakże należy to zaznaczyć
w tytule przelewu. Nie wiąże się to ze zmianą wysokości należności za poszczególne miesiące.

 

Co, jeśli zmienia się liczba mieszkańców danej nieruchomości?

Właściciele nieruchomości są zobowiązani deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Dlaczego dostałem używane pojemniki na śmieci?

Nie wszystkie pojemniki dostarczone przez firmy odbierające odpady komunalne są nowe. Związek Międzygminny „Czysty Region” dopuścił do użytku pojemniki używane, które muszą być sprawne technicznie, zdezynfekowane i  właściwie opisane. Jeżeli mieszkaniec posiada już pojemnik od firmy odbierającej od niego odpady  przed 1 lipca 2013 roku i firma ta nadal go obsługuje, a pojemność pojemnika jest  zgodna ze złożoną deklaracją, wówczas Wykonawca nie ma obowiązku podstawienia mu pojemnika na odpady komunalne.

 

Czy można zmniejszyć liczbę pojemników ustawianych przed budynkami zarządzanymi przez wspólnoty mieszkaniowe?

Tak, wystarczy wypełnić stosowne oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Związku, by zamiast dużej ilości pojemników przed budynkiem stanęło kilka
o większej pojemności. Rozwiązanie to jest korzystniejsze ze wzg. estetycznych jak
i praktycznych od przydzielenia odrębnych pojemników dla każdej wspólnoty.

 

Czy opakowania po artykułach spożywczych trzeba myć przed wyrzuceniem?

Podczas segregacji odpadów wskazane jest opróżnienie opakowań po jogurtach, śmietanie
i innych artykułach spożywczych. Nie jest konieczne ich mycie, ale w miarę staranne opróżnienie z zawartości, tak aby można było je wyrzucić do pojemnika lub worka na odpady surowcowe ”suche” (żółty kolor). 

 

Jak postępować z plastikowymi butelkami typu PET?

Butelki typu PET po wszelkiego rodzaju napojach powinny trafiać do worków lub pojemników na odpady surowcowe „suche”, ale przedtem należy je opróżnić z zawartości, zgnieść i pozbawić nakrętki, mimo że jej miejsce jest w tym samym pojemniku. Głównym celem takiego działania jest zmniejszenie objętości produkowanych w danym gospodarstwie śmieci, co zmniejszy koszty ich transportu i w dłuższej perspektywie będzie miało wpływ na wysokość opłaty śmieciowej. Ponadto nakrętki nadają się do powtórnego wykorzystania
w przemyśle, a oddzielone od butelek lepiej nadają się do „wyłowienia” z ogólnego strumienia odpadów.

 

Gdzie wyrzucać popiół z domowych palenisk?

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, iż wystudzony popiół należy wrzucać do pojemników lub worków na odpady zmieszane.

 

Komu przysługują pojemniki na odpady biodegradowalne?

Mają do nich prawo tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zdeklarowali chęć posiadania pojemnika na odpady biodegradowalne. Jeśli odpady powstają w budynkach wielorodzinnych lub na nieruchomościach niezamieszkałych, należy je umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane. W przypadku braku miejsca w pojemniku na odpady zmieszane, istnieje możliwość zamówienia w Związku Międzygminnym „Czysty Region” usługi dodatkowej na odbiór odpadów biodegradowalnych.

 

W jakich godzinach prowadzony jest odbiór odpadów przez zajmujące się tym firmy?

Odbywa się to w wyznaczonych w harmonogramie dniach w godzinach od 6.00 do 20.00, stąd pojemniki lub worki najpóźniej o 6.00 rano powinny być wystawione przed posesją. Można to oczywiście zrobić wieczorem dnia poprzedniego. Pracownicy firm odbierających odpady, nie mają prawa wchodzić na teren posesji, dlatego należy umożliwić im dostęp do odpadów komunalnych przed obejściem lub otworzyć zatoczki, w których stoją kubły na odpady. Część mieszkańców o tym zapomina, a potem interweniuje w „Czystym Regionie”, że firma nie odebrała od nich odpadów. W takich sytuacjach sprawdzany jest monitoring GPS, w który wyposażona jest każda śmieciarka i zwykle okazuje się, że była przy danej posesji, ale np. wcześnie rano, a gospodarz wystawił odpady lub umożliwił dostęp do kubłów dopiero w późniejszych godzinach.

Jeśli uchybienie leży po stronie wykonawcy a nie mieszkańca, naliczane są kary umowne. Nie stanowi to jednak podstawy do obniżenia opłaty śmieciowej, gdyż jest ona podatkiem.

 

Gdzie kierować reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych?

Wszelkie reklamacje dotyczące braku pojemników lub nieterminowego odbioru odpadów należy zgłaszać w siedzibie Związku Międzygminnego „Czysty Region” przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu (tel. 77- 446 -11- 90 lub 77-446-11-94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Są one na bieżąco rozpatrywane przez pracowników. Ponadto pracownik Związku sprawdza i na miejscu weryfikuje reklamacje, dokumentując stan faktyczny, tak aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości.

 

Jeśli w nieruchomości wielorodzinnej, np. bloku mieszkalnym większość rodzin zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, a jakaś część lokatorów się do tego nie stosuje, to kto poniesie za to finansowe konsekwencje związane z faktem, że wywóz śmieci niesegregowanych jest znacząco droższy?

Ustawodawca nie określił od jakiego pułapu, zbiórka jest selektywna, a poniżej jakiego nie spełnia tego kryterium. Jeśli jednak takie sytuacje na nieruchomości wielokrotnie będą się powtarzać na podstawie zgłoszeń od firm zajmujących się wywozem odpadów, będziemy podejmowali postępowania sprawdzające. Konsekwencją takiego nagminnego postępowania, związanego z ignorowaniem zadeklarowanego obowiązku segregacji odpadów będzie wzrost opłaty. Może to uderzyć we wszystkich mieszkańców, także tych, którzy zgodnie z deklaracją prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od ponad czterech miesięcy i wiąże się z opłatami 12,50 zł za osobę w gospodarstwie domowym w przypadku segregacji odpadów lub 20 zł za osobę w gospodarstwie domowym w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych. Czy opłaty te z perspektywy minionych miesięcy pokrywają koszty funkcjonowania systemu, czy przewidziana jest ich korekta – w górę lub w dół?

Związek Międzygminny „Czysty Region” ma za mało danych, aby przewidzieć czy i w jakim kierunku w przyszłości konieczna będzie zmiana obecnych stawek. Związek posiada dane za pierwszy kwartał funkcjonowania systemu i pewne jest na razie to, że z miesiąca na miesiąc ilość odpadów rośnie. Taka sytuacja była zresztą spodziewana, gdyż mieszkańcy pozbywają się zarówno bieżących odpadów, jak też tych, które dotychczas zalegały na ich posesjach. Z jednej strony można mieć nadzieję, że wraz ze wzrostem liczby osób i instytucji regularnie opłacających należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i skutecznej windykacji tych opłat niewykluczone jest w przyszłości zmniejszenie opłaty za osobę. Z drugiej jednak strony, nie sposób dziś określić na jakim poziomie ukształtuje się ostateczna, przeciętna ilość odpadów oddawanych przez mieszkańców. A to jest główny czynnik kosztotwórczy, stąd na chwilę obecną nie da się określić czy zmiana opłat będzie niezbędna i w jakim pójdzie kierunku.

 

Czy powstały już stacjonarne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, zwane w skrócie PSZOK?

Umowy zawarte z wykonawcami na ten rok dopuszczają możliwość tworzenia mobilnych PSZOK-ów. Każda z firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”, zgodnie z ustalonym harmonogramem w godz. od 8.00 do 16.00 odbierać będzie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, gruz, (w ilości 300 kg na mieszkańca/ rok), przeterminowane leki. Do PSZOK-a w każdej ilości można też dowieźć selektywnie zebrane odpady komunalne. Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego
i ostatniego dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O tym, gdzie w daną sobotę ustawiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poszczególne firmy zajmujące się wywozem odpadów będą na bieżąco informować mieszkańców. Komunikaty zamieszczane są także na stronie internetowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” pod adresem: www.czystyregion.pl w zakładce Komunikaty.

 

Jak pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, np. starych mebli?

Ich zbiórka odbywa się raz na pół roku. 8 i 9 listopada taka akcja miała miejsce m.in. na kędzierzyńskim Śródmieściu, os. Kuźniczka i Sławięcice. Wystarczyło wystawić odpady wielkogabarytowe przed posesję, aby zostały one odebrane. Ponadto odpady wielkogabarytowe można dostarczyć we własnym zakresie do mobilnych PSZOK.

 

Czy Związek Międzygminny „Czysty Region” prowadzi działalność, mającą na celu edukowanie mieszkańców odnośnie konieczności segregowania odpadów?

Wychodzimy z założenia, że taką świadomość należy krzewić od najmłodszych lat, dlatego podpisaliśmy umowę z firmą Eko-Edukacja, prowadzoną przez Pana Marka Łabno. Firma ta organizuje zajęcia i pogadanki w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach) na terenie Opola już od 8 lat. Takie same działania zostały podjęte w 150 placówkach oświatowych działających na terenie gmin wchodzących w skład „Czystego Regionu”. Jednym z działań prowadzonych wśród dzieci i młodzieży jest konkurs Segreguj.pl, który polega na zbieraniu makulatury, puszek aluminiowych oraz baterii przez placówki oświatowe. Do finału konkursu zostaną zakwalifikowane placówki, które zbiorą największą ilość ww. odpadów. Konkurs zakończy się w czerwcu, a dla najlepszych szkół
z poszczególnych gmin Związek ufunduje nagrody rzeczowe.

 

Czy Związek Międzygminny zapewni pojemniki na odpady?

Tak. W ramach pobieranej opłaty mieszkańcy zostaną wyposażeni w pojemniki lub worki ( w zależności od rodzaju nieruchomości i rodzaju odpadów):

Rodzaj pojemnika

Rodzaj odpadów

Częstotliwość odbioru

Limit na mieszkańca

zgodnie z częstotliwością odbioru

Worek żółty

(120l)

Odpady suche:

 • Opakowania plastikowe
 • Papier i tektura
 • Opakowania metalowe
 • Opakowania wielomateriałowe

Raz w miesiącu

Minimum 40l

bez górnego limitu

Worek zielony

(60l)

Odpady szklane:

 • Szkło opakowaniowe

Raz na dwa miesiące

Minimum 20l

bez górnego limitu

Pojemnik brązowy

 

Bioodpady:

 • Trawa
 • Liście
 • Gałęzie
 • Resztki kuchenne (za wyjątkiem mięs i ryb)

W okresie

 • 1.XI- 31.III- raz na dwa tygodnie
 • 1.IV- 31.X- raz na tydzień

Minimum 10l

bez górnego limitu

Pojemnik czarny, ciemnoszary, metaliczny

Odpady pozostałe za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych*

Raz na 2 tygodnie

Maximum 40l

Wystawka

Odpady wielkogabarytowe

Elektrośmieci

Opony

Raz na pół roku

Bez ograniczeń

*Odpady niebezpieczne- leki, baterie, rozpuszczalniki, farby, tusze itp.

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Rodzaj pojemnika

Rodzaj odpadów

Częstotliwość odbioru

Limit na mieszkańca

zgodnie z częstotliwością odbioru

Pojemnik żółty

Odpady suche:

 • Opakowania plastikowe
 • Papier i tektura
 • Opakowania metalowe
 • Opakowania wielomateriałowe

Raz w miesiącu

Minimum 20l

bez górnego limitu

Pojemnik zielony

Odpady szklane:

 • Szkło opakowaniowe

Raz na dwa miesiące

Minimum 10l

bez górnego limitu

Pojemnik czarny, ciemnoszary, metaliczny

Odpady pozostałe za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych*

Raz na tydzień

Maksimum 20l

Dwa razy w tygodniu

Maksimum 10 l

Wystawka

Odpady wielkogabarytowe

Elektrośmieci

Opony

Raz na pół roku

Bez ograniczeń

*Odpady niebezpieczne- leki, baterie, rozpuszczalniki, farby, tusze itp.

 

Jak będzie wyglądać selektywna zbiórka w nowym systemie?

Aby ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach Czystego Regionu wprowadzony zostanie uproszczony system selektywnej zbiórki. W zależności od typu zabudowy selektywna zbiórka odbywać się będzie w systemie pojemnikowym lub workowym.

W zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów prowadzona będzie w następujących workach/pojemnikach:

 • żółty worek: razem papier, plastik, metale, kartoniki po sokach i mleku,
 • zielony worek: szkło opakowaniowe (butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
 • brązowy pojemnik:  odpady organiczne- będziemy wrzucać skoszoną trawę, gałęzie, resztki kuchenne (za wyjątkiem mięs i ryb). W przypadku nieruchomości wyposażonych we własne kompostowniki, będzie można zagospodarowywać te odpady we własnym zakresie i zrezygnować z brązowego pojemnika.
 • Czarny, ciemno szary lub metaliczny pojemnik: odpady zmieszane.

W zabudowie wielorodzinnej zbiórka odpadów prowadzona będzie w następujących pojemnikach:

 • Żółty pojemnik: razem papier, plastik, metale, kartoniki po sokach i mleku,
 • Zielony pojemnik: szkło opakowaniowe (butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
 • Czarny, ciemno szary lub metaliczny pojemnik: odpady zmieszane.


Co oznacza motto „Nie marnuję- segreguję”?

Motto to ma dwa znaczenia. Po pierwsze, nie marnuję surowców, dzięki czemu chronię środowisko. Dla siebie, dla mojej rodziny i przyjaciół, dla przyszłych pokoleń. Śmieci to cenny surowiec i powinnyśmy go wykorzystywać, jednocześnie chroniąc środowisko, a co za tym idzie- nasze zdrowie. 
Po drugie, nie marnuję pieniędzy. Segregacja to czysty zysk. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

 

W kwietniu br. odbędą się w gminie Kędzierzyn- Koźle spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące nowych zasad odbioru odpadów komunalnych, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Terminy spotkań dla poszczególnych osiedli:

Osiedle Kuźniczka-16 kwietnia godz. 17.30 siedziba Rady Osiedla przy ul. Grunwaldzkiej 83
Osiedle Cisowa- 19 kwietnia godz. 17.00 Dom Sportowca
Osiedle Miejsce Kłodnickie- 19 kwietnia godz. 19.00 Budynek OSP
Osiedle Sławięcice- 22 kwietnia godz. 18.00 Szkoła Podstawowa
Osiedle Rogi-23 kwietnia godz. 17 .00 Dom Kultury Koźle Rogi
Osiedle Kłodnica- 25 kwietnia godz. 17.30 Osiedlowy Dom Kultury

 

Eko-edukacja - w trakcie buodowy...