Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Wniosek o scalenie pojemników

Na wniosek właścicieli więcej niż jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, Związek może zezwolić na scalenie pojemników, przy czym łączna minimalna pojemność pojemników po scaleniu winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
Niedopuszczalne jest scalenie pojemników na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z pojemnikami na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy.

Wnioski należy składać w Biurze Informacji i Obsługi Mieszkańca (pokój nr 2) lub za pośrednictwem poczty.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji):
W związku z wyłączeniem z dniem 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałych z systemu obsługiwanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”, przypominamy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. W związku z czym w sytuacji, gdy odrębną własność lokalu stanowi nieruchomość niezamieszkała wyłączona z systemu, wspólnota lub spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć indywidualną umowę z odbiorcą odpadów komunalnych wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Informujemy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że istnieje możliwość scalenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na więcej niż jednej nieruchomości  i podpisania wówczas jednej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Umowa winna określać nazwy podmiotów, których dotyczy, a łączna minimalna pojemność pojemników po scaleniu winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej regulaminem utrzymania czystości i porządku dla każdej z tych nieruchomości.

Wnioski

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony