Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Płatności

  Jak płacić za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Podstawą do opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez właściciela nieruchomości.

 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek dla każdej nieruchomości w wysokości określonej w deklaracji.

 • Opłat należy dokonywać miesięcznie, z góry, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

 • Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. Związek nie prowadzi punktu kasowego.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają indywidualnego numeru rachunku bankowego proszeni są o pilny kontakt osobisty w Biurze Związku Międzygminnego „Czysty Region”

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest rodzajem świadczenia wzajemnego, jaką ponosi właściciel nieruchomości w zamian za wykonywaną przez gminę usługę odbioru zagospodarowania odpadów, lecz publicznoprawnym, przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz gminy, na której ciąży ustawowy obowiązek wykonania zadań określonych ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach spowoduje konieczność naliczenia odsetek za zwłokę za każdy dzień zwłoki.

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi traktowana jest jako podatek i nie ponosi się jej na podstawie faktury vat, tylko wpłaca bez wezwania na konto organu, który tą opłatę pobiera. Deklaracja jest dokumentem potwierdzającym samoobliczenie tej opłaty, a przelew tej opłaty jest podstawą do jej zaksięgowania w koszty, tak jak w przypadku np. składek ZUS. W związku z tym Zarząd Związku Międzygminnego "Czysty Region" nie wystawia faktur VAT na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jedynie tylko na usługi dodatkowe.

Dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia druku polecenia przelewu:

 • nazwa odbiorcy – Związek Międzygminny „Czysty Region”,

 • nr rachunku odbiorcy – indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego dla każdej nieruchomości, 

 • kwota – należy wpisać kwotę, która została obliczona na podstawie złożonej/złożonych deklaracji,

 • nazwa zleceniodawcy – dane: imię i nazwisko/pełna nazwa, adres - Uwaga (w tym miejscu należy wpisać dane zobowiązanego do wniesienia opłaty),  

 • tytuł płatności – "Opłata za (miesiąc/rok oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne)”

" WZÓR: Opłata za 07/2013, ul. 1 Maja 103, Kędzierzyn-Koźle”

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony