Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Nowy system zagospodarowania odpadów

Od 1 lipca zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
   Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwaliło nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku. Wcześniej planowane zmiany konsultowane były z mieszkańcami gmin członkowskich i część z nich została przyjęta na etapie prac specjalnie powołanego zespołu. Wprowadzone regulacje prawne są głównie konsekwencją Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz rozporządzenia  zmieniającego te przepisy.
Nowy regulamin od 1 lipca wprowadza znaczące zmiany dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Najważniejszą z nich i jednocześnie najtrudniejszą operacyjnie jest ujednolicenie systemu segregacji odpadów. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje), od 1 lipca zostaną objęte selektywną zbiórką papieru i bioodpadów. Ze względów ekonomicznych i technicznych nie będzie już możliwości zbierania odpadów w pojemnikach o pojemności 60 l., a w przypadku niektórych frakcji również 660 l. Zmiany wymagają od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych obowiązkowego złożenia nowych deklaracji, o czym zostaną indywidualnie poinformowani przez Związek. W związku z wprowadzeniem dwóch nowych frakcji, zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego rodzaju nieruchomości.
WIĘCEJ INFORMACJI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZNAJDZIESZ TUTAJ
„Rewolucja odpadowa” obejmie też nieruchomości zamieszkałe. Od lipca bioodpady (odpady z surowych warzyw i owoców, liście, kwiaty, gałązki) odbierane będą przez cały rok. Brązowy pojemnik na BIO pojawi się także w altanach śmietnikowych. Oznacza to, że mieszkańcy bloków, w których zadeklarowano segregację odpadów, będą zobowiązani do wydzielania bioodpadów i wrzucania ich do brązowego pojemnika. Ważne, by nie trafiały tam żadne inne odpady, w tym foliowe worki. Pojemniki będą sukcesywnie podstawiane przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów. Nowością będzie wprowadzona od 1 października obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu w szarym metalowym lub plastikowym pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości. Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej Normy: PN EN 840 1:2013 05. Wszystkie inne pojemniki nieposiadające kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być skutecznie opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru. Aby popiół spod nieruchomości został odebrany należy wypełnić odpowiednie zgłoszenie (druk dostępny w załączeniu, także w biurze Związku i siedziby gminy – prosimy aby na dole zgłoszenia zapisać „deklaruję liczbę pojemników: ………..” – i wpisać liczbę, zostanie wtedy wydana odpowiednia ilość naklejek, którymi należy oznaczyć własne pojemniki). Naklejki od połowy lipca dostępne będą w biurze Związku oraz w urzędach gmin. Uwaga! Od 1 października mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację, nie będą mogli umieszczać popiołu w pojemniku na odpady zmieszane!
Zmian doczekała się także zbiórka odpadów w systemie akcyjnym organizowana przez Związek dla nieruchomości zamieszkałych. Od 1 lipca podczas zbiórek nie będzie odbierany już zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), jedynie odpady wielkogabarytowe i opony o średnicy do 56 cm. Wszystko po to, by ukrócić licznie zgłaszane przez mieszkańców nielegalne „rozkradanie” i rozbieranie sprzętów AGD i RTV. Od teraz odbiór zużytego sprzętu zgłaszać można telefonicznie pod numer (+48) 32 338 38 88 do specjalistycznej firmy. Pamiętajmy, że ZSEiE możemy także dostarczyć na MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub oddać w sklepie w którym kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju na zasadzie sztuka za sztukę. Często też zbiórka sprzętu prowadzona jest w placówkach oświatowych, które uczestniczą w konkursie „Segreguj.pl” organizowanym przez Związek.
W regulaminie doprecyzowano także definicję odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek. Są to przede wszystkim stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, rowery, ramy okienne bez szkła. Co ważne, nie zalicza się do nich zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów budowlanych (gruzu, odpadów z ceramiki itp.) oraz odpadów zielonych (np. choinek, tuj) – te należy dostarczać do MPSZOK.
Wdrażane regulacje wprowadzają także nowy system segregacji w domkach letniskowych. Właściciele tych posesji, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, będą zobowiązani do oddzielnego zbierania papieru w niebieskich workach oraz do kompostowania bioodpadów. Odpady z tych posesji odbierane będą w sezonie od 1 kwietnia do 31 października.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych, wprowadzane przepisy nie wymagają zmiany złożonych wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami prosimy o kontakt  z Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców, tel. 77 446 11 93 lub końcówka 97. Skontaktować się z nami można także wysyłając maila na adres biuro@czystyregion.pl lub za pośrednictwem naszej strony www (zakładka „Zgłoś problem”) oraz profilu na portalu Facebook.Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku załączamy poniżej. Nowe druki deklaracji znajdą Państwo TUTAJ.
 
DEFINICJE WPROWADZONE DO REGULAMINU:
Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady komunalne zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady pochodzące z produkcji rolnej, styropian budowlany, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest odpady poprodukcyjne.
 
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców w postaci w szczególności gruzu ceglanego, gruzu betonowego, tynku, płyt kartonowo-gipsowych, ceramiki (pozbawione wszelkich elementów plastikowych takich jak wiaderka, folia budowlana, malarska, wszelkie opakowania po produktach budowlanych i malarskich, taśm z tworzyw używanych do mocowania produktów budowlanych i malarskich na paletach, wszelkich konstrukcji metalowej i plastikowej, tapet, itp. )
 
Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – należy przez to rozumieć odpady komunalne gromadzone nieselektywnie, a także odpady pozostałe po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce zgodnie z Regulaminem.
 
PSZOK lub MPSZOK – należy przez to rozumieć odpowiednio obejmujący teren danej gminy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zorganizowany na terenie danej gminy mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkaniec może pozbyć się wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
 
Zbiórka akcyjna (AKC) – rozumie się przez to odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz opon o średnicy do 56 cm (22 cale) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, wystawionych według zasad i harmonogramu ustalonego przez Związek.
 
Papier – oznacza to odpady komunalne stanowiące papier, tekturę oraz opakowania z papieru i tektury ( pozbawione elementów odpadów mineralnych, biologicznych, szkła, tworzyw sztucznych, metalu itp.).
 
Szkło – oznacza to również odpady komunalne stanowiące szkło opakowaniowe (pozbawionych elementów odpadów mineralnych, biologicznych, tworzyw sztucznych, metalu, szyb okiennych, szyb zbrojonych itp.)
Tworzywa sztuczne i metale - oznacza to odpady komunalne będące, odpowiednio tworzywami sztucznymi lub opakowaniami z tworzyw sztucznych, opakowaniami wielomateriałowymi oraz metalami lub opakowaniami z metali (pozbawionych elementów mineralnych, biologicznych, szkła, papieru itp.)
 
Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady komunalne takie jak stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, rowery, ramy okienne bez szkła z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów budowlanych oraz odpadów zielonych (np. choinki, tuje).
 
Odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) – rozumie się przez to surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych pozbawione odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz, jeżeli ilość tych odpadów zgromadzona w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia, także na odpady zielone (trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie).
 
Popiół – należy przez to rozumieć popiół z palenisk istniejących w budynkach mieszkalnych i służących wyłącznie do eksploatacji tych budynków.
 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony