Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Komunikaty

Komunikat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji) w budynkach wielolokalowych

W związku z wyłączeniem z dniem 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałych z systemu obsługiwanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”, przypominamy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. W związku z czym w sytuacji, gdy odrębną własność lokalu stanowi nieruchomość niezamieszkała wyłączona z systemu, wspólnota lub spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć indywidualną umowę z odbiorcą odpadów komunalnych wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Informujemy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że istnieje możliwość scalenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na więcej niż jednej nieruchomości  i podpisania wówczas jednej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Umowa winna określać nazwy podmiotów, których dotyczy, a łączna minimalna pojemność pojemników po scaleniu winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej regulaminem utrzymania czystości i porządku dla każdej z tych nieruchomości.
« powrót
Menu Strony