Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje)

Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Od początku roku właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych. Wyjątek stanowią instytucje, takie jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce, które dobrowolnie mogą przystąpić do systemu realizowanego przez Związek – informacja dla właścicieli tych nieruchomości znajduje się
TUTAJ.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
- uiszczać do Związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
- zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.
 
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.) Związek zobowiązany jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 wspominanej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 

W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom o dostarczenie lub przesłanie kopii ww. dokumentów do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na adres biura Związku: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 lub e-mail sekretariat@czystyregion.pl:
 • do dnia 31.01.2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 roku; a w przypadku późniejszych zmian umowy - także aneksów umowy;
 • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:
- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);
- nałożeniem kary grzywny do wysokości 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz.1439 z późn. zm.).
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
Do podstawowych zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku należą:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą.

- opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości) oraz firmy odbierającej odpady;

- obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych:
 1. metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe;
 2. papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 3. szkło – odpady opakowaniowe ze szkła;
 4. bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych);
 5. popiół (z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych – jeśli taki na nieruchomości powstaje);
 6. odpady zmieszane – pozostałe odpady, niewymienione wyżej, niestanowiące odpadów niebezpiecznych, budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych.

- przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek, z minimalną częstotliwością:
 • odpady zmieszane – nie rzadziej, niż jeden raz na dwa tygodnie,
 • bioodpady – od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie, tj. od 1 grudnia do 31 marca, nie rzadziej niż raz na kwartał,
 • papier – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał (w terminie od 1 stycznia do 3 marca 2021 r. obowiązywała częstotliwość raz na miesiąc),
 • metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz a kwartał (w terminie od 1 stycznia do 3 marca 2021 r. obowiązywała częstotliwość raz na miesiąc),
 • szkło - nie rzadziej niż jeden raz na a kwartał (w terminie od 1 stycznia do 3 marca 2021 r. obowiązywała częstotliwość raz na dwa miesiące),
 • popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Odpady należy segregować do pojemników o kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku:

 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu od 3 marca br. mają możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l, jeżeli na tej nieruchomości:
 • w ciągu dwóch tygodni wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów zmieszanych lub bioodpadów, lub
 • w ciągu 1 kwartału wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów takich jak: metale i tworzywa sztuczne lub papier lub szkło;
Zgodnie z zapisami regulaminu, worek powinien być oznakowany. Należy w widocznym miejscu umieścić naklejkę zawierającą nazwę podmiotu użytkującego, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niedopuszczalne jest zastępowanie pojemników workami.

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku określiło górne (maksymalne) stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Związku (tj. wyłączonych z systemu). Oznacza to, że firma odbierająca odpady nie może przekroczyć poniższych stawek za jednorazowy odbiór pojemnika lub worka.
Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w formie stawek brutto (zawierających podatek od towarów i usług) - za jednorazowe opróżnienie pojemnika lub worka o określonej pojemności wynoszą:
 • pojemność do 35 l – 7,50 zł za jeden worek;
 • pojemność od 35 l do 60 l – 15,00 zł za jeden worek;
 • pojemność 120 l - 30,00 zł za jeden pojemnik lub jeden worek;
 • pojemność 240 l - 60,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 660 l - 180,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 1100 l - 300,00 zł za jeden pojemnik;
 • za worek typu bigbag o pojemności 1 m3 - 200 zł.

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony