Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Zniżka za kompostowanie

Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby otrzymać zniżkę - należy złożyć nową deklarację.

ILE WYNOSI ZNIŻKA?

Zniżka wynosi 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

* zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość zniżki została ustalona proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych;

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI?
Ze zniżki może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Zgodnie z prawem budowlanym, poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku określa § 22 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region":

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w:
1) gotowych kompostownikach ogrodowych zapewniających izolację i dostęp powietrza do materiału kompostowego;
2) drewnianych kompostownikach, wykonanych z drewna (desek lub belek), ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu;
3) formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo i zapewniony jest dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu;
- w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich i umożliwiający dobre przewietrzanie warstw masy kompostowej w tym zapewniający dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu, odprowadzanie nadmiaru wilgoci, łatwe nawilżanie materiału oraz dostępność do materiału w celu jego przerobienia.

Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach ani zbiornikach betonowych.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ?
Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości składa oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów, a następnie samodzielnie wylicza opłatę w niższej wysokości.

Druki deklaracji dla nieruchomości jednorodzinnych dostępne są tutaj , a także w urzędzie gminy oraz biurze Związku Międzygminnego "Czysty Region" przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.

Wypełnioną deklarację można złożyć:  

 • osobiście w urzędzie gminy lub biurze Związku;
 • elektronicznie za pomocą ePUAP (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym);
 • listownie -  wysyłając na adres biura Związku Międzygminnego "Czysty Region", ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.


UWAGA!
W przypadku skorzystania ze zniżki z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego (w przypadku posiadania pojemnika zostanie on zabrany z posesji).


PAMIĘTAJ!
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • Kto wbrew złożonej w deklaracji informacji o kompostowaniu odpadów w przydomowym kompostowniku, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.
 • W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów:
  • nie posiada kompostownika przydomowego, lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji dotyczącej kompostowania bioodpadów ze stanem faktycznym

– Zarząd Związku stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, która następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.);
 2. Uchwała Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu;
 3. Uchwała Nr LXXIV/25/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony