Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem Związku z terenu gmin: Tarnów Opolski, Dobrodzień, Zdzieszowice, Walce, Ujazd, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Pawłowiczki oraz Kędzierzyn-Koźle.

14.10.2022
Związek Międzygminny "Czysty Region" zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Na podstawie art.6 c ust.3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” zawiadamia: właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o których mowa w Uchwale Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia
6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”
położonych na terenie gmin: Tarnów Opolski, Dobrodzień, Zdzieszowice, Walce, Ujazd, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Pawłowiczki oraz Kędzierzyn-Koźle o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umów z wyłonionym wykonawcą na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcyw terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.
W pisemnym oświadczeniu (wzór w załączeniu) , właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 października 2022 roku.
 
Oswiadczenie_o_wylaczeniu_z_systemu_zalacznik_do_zawiadomienia_dla_niezamieszkaych_(2).docx (29 kB)
DRUK_Oświadczenie_o_wyłączeniu_z_systemu_załącznik_do_zawiadomienia_dla_niezamieszkaych_12.10.2022.pdf (191 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony