Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Informacje dla mieszkańców gminy Dobrodzień

11.12.2020
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobrodzień!
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Gmina Dobrodzień stanie się członkiem Związku Międzygminnego "Czysty Region". Związek zrzesza aktualnie 11 gmin województwa opolskiego, tworzy i obsługuje wspólny system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z uwagi na przystąpienie gminy Dobrodzień do Związku oraz w nawiązaniu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mieszkańców gminy czekają ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami.
 1. NOWE DEKLARACJE
 • Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1.01.2021 r.
 • Deklaracje należy złożyć do 28.12.2020 r.
 • Jeśli na terenie nieruchomości powstaje popiół, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do selektywnej zbiórki tego odpadu. Aby popiół z nieruchomości został odebrany, należy wraz z drukiem deklaracji złożyć „Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu”. Na podstawie zgłoszenia wydana zostanie odpowiednia liczba naklejek na pojemniki.
 • Druki deklaracji oraz zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu będą dystrybuowane na terenie gminy. Można je także pobrać ze strony www.czystyregion.pl w zakładce „Deklaracje” -> „Druki do pobrania” oraz ze strony Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (w zakładce „Gospodarka i komunikacja” → „Odpady komunalne”).
 • Zbieranie wypełnionych druków oraz wydawanie naklejek na pojemnik przeznaczony na popiół odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem. Wypełnioną deklarację i zgłoszenie można także złożyć w biurze Związku, Urzędzie Miejskim lub wysłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres biura Związku (Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle)
 • Wzór prawidłowego wypełnienia druków znajdą Państwo na stronie Związku i Urzędu Miejskiego, a także u sołtysa.
 
 1. STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI
 • Od 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym:
  •  każdy piąty mieszkaniec nieruchomości: 19,50 zł miesięcznie;
  • każdy szósty i kolejny mieszkaniec nieruchomości: 13,50 zł miesięcznie.
 • W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca trzykrotność podstawowej stawki opłaty.
 • W przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
 • Każdy właściciel nieruchomości, który złoży deklarację, otrzyma indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek dla każdej nieruchomości, na który należy wnosić opłatę w wysokości określonej w deklaracji.
 • Opłat należy dokonywać miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, np. za miesiąc styczeń – do końca stycznia, za miesiąc luty – do końca lutego itd.
 
 1. OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW, W TYM POPIOŁU
 • Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele wszystkich nieruchomości (także firm, instytucji) są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Poza segregacją odpadów tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, właściciele nieruchomości będą zobowiązani do selektywnego zbierania popiołu w pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości.
Selektywna zbiórka popiołu obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r.!
 
 •   POJEMNIK NA POPIÓŁ zapewnia właściciel nieruchomości. Popiół należy gromadzić w pojemniku koloru szarego (dopuszcza się pojemnik innego koloru z szarą klapą, z zastrzeżeniem że po 1 lipca 2022 r., zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra środowiska, pojemnik będzie musiał być koloru szarego lub czarnego z szarą klapą). Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej Normy PN EN 840 1:2013 05. Pojemniki nieposiadające kołnierzy / chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami odbierającymi odpady i tym samym nie będą mogły być skutecznie opróżnione lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru – nie z winy odbierającego.
 •   POJEMNIK NA BIOODPADY zostanie dostarczony przez operatora wyłonionego w przetargu zorganizowanym przez Związek. Pojemność pojemnika zostanie dostosowana do liczby mieszkańców danej nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej: 1-2 os. – 120 l., powyżej 3 os. – 240 l; W zabudowie wielorodzinnej: minimum 120 l. Nieruchomości jednorodzinne, na których kompostuje się bioodpady wg złożonej deklaracji, nie wyposaża się w pojemnik na bioodpady. BIOODPADY W WORKACH NIE BĘDĄ ODBIERANE. Nadmiar bioodpadów należy dostarczyć na MPSZOK lub zamówić usługę dodatkową w Związku.
 • POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE: w przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane będą odbierane z pojemników właściciela nieruchomości – tak jak dotychczas. Pojemnik zostanie oklejony naklejką wyłonionego operatora. Jeżeli w przyszłości zostanie on uszkodzony lub będą dokonywane zmiany w deklaracji, pojemnik o właściwej pojemności, wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku, zostanie dostarczony na posesję przez operatora. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, pojemniki o odpowiedniej pojemności, wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku, dostarczy operator.
 •   POJEMNIKI I WORKI NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER: w przypadku zabudowy jednorodzinnej odbiór tych odpadów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach (operator dostarczy taką ilość worków, jaka została wystawiona do odbioru). W przypadku zabudowy wielorodzinnej, pojemniki o odpowiedniej pojemności zostaną dostarczone przez operatora.
 
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH udostępnione będą na stronach www Urzędu Miejskiego i Związku, w aplikacji mobilnej Gminy Dobrodzień, a także dystrybuowane wśród mieszkańców

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE dotyczące stawek opłat, obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” dostępne są w zakładce „Nasz system” -> „Obowiązujące akty prawne”.

 
Informacja_ogólna_dla_mieszkańców_gminy_Dobrodzień.pdf (372 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony