Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Poszukujemy pracownika do obsługi PSZOK w Dobrodzieniu

14.06.2021
Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie - Koźlu poszukuje pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobrodzieniu.

WARUNKI PRACY:
praca w systemie:
 • wtorek i piątek w godzinach  od 14:00 do 18:00,
 • środa w godzinach                 od  7:00 do 11:00,
 • sobota w godzinach               od   9:00 do 15:00
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 1. Przyjmowanie posegregowanych odpadów od mieszkańców gminy Dobrodzień   zgodnie z katalogiem odpadów i Regulaminem PSZOK.
 2. Weryfikacja pochodzenia odpadów.
 3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania odpadów,
 4. Obsługa klientów PSZOK,
 5. Współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników,
 6. Obsługa wagi zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz prowadzenie ewidencji odpadów dostarczonych do PSZOK w systemie informatycznym wagi.
 7. Rozliczanie, weryfikacja, wypełnianie oraz przekazywanie odpowiednich dokumentów związanych z ilością i rodzajem odpadów PSZOK,
 8. Prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do PSZOK.
 9. Codzienna  obsługa monitoringu.
 10. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek.
 11. Okresowa kontrola stanu wody w zbiornikach p. pożarowych.
 12. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 13. Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
 14. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu
  o estetykę terenu PSZOK, koszenie terenu zielonego, odśnieżanie, oraz utrzymywanie
  w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów
  i pojemników.
 15. Przygotowanie odpadów do transportu.
 16. Przestrzeganie zasad określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 17. Współpraca z pracownikami Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  w zakresie promocji PSZOK.
 
WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
 • znajomość prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej na terenie gminy Dobrodzień,
 • podstawowa obsługa komputera, w tym znajomość podstaw programu Exel,
 • umiejętność rozwiązywania bieżących problemów,
 • dokładność i sumienność,
 • komunikatywność w kontaktach z klientami.
 
Więcej informacji pod nr tel. 501 820 273
Osoby zainteresowane powyższą pracą proszone są o złożenie CV wraz z oświadczeniem kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru osoby do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrodzieniu zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w terminie do 30 września 2021 r.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny „Czysty Region” reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu, z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel. 77 4461190; fax: 774459314;
e-mail: sekretariat@czystyregion.pl
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
 Z Inspektorem można kontaktować się:
 • listownie na adres: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Szkolna 15,
47-225  Kędzierzyn-Koźle;
 • przez e-mail: iod@czystyregion.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Związku Międzygminnego „Czysty Region” na podstawie:
•              art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu obowiązków określonych przepisami prawa,
•              art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
•              art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Związek Międzygminny „Czysty Region”
w Kędzierzyn-Koźle przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
•              dostępu do treści swoich danych osobowych;
•              sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
•              usunięcia swoich danych osobowych;
•              ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
•              przenoszenia swoich danych osobowych;
•              prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody,
a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
« powrót

Komunikaty

Menu Strony