Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Szukamy pracowników do obsługi PSZOK w Długomiłowicach

15.03.2023
Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie - Koźlu poszukuje pracowników do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego na terenie gminy Reńska Wieś w miejscowości Długomiłowice.


Godziny otwarcia PSZOK:

- poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00
- środa od godz. 8.00 do godz. 13.00
- piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00
- sobota od godz. 9.00 do godz. 14.00


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 1. Przyjmowanie posegregowanych odpadów od mieszkańców gminy Reńska Wieś zgodnie z katalogiem odpadów i Regulaminem PSZOK.
 2. Weryfikacja pochodzenia odpadów.
 3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania odpadów.
 4. Obsługa klientów PSZOK.
 5. Współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników.
 6. Obsługa wagi zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz prowadzenie ewidencji odpadów dostarczonych do PSZOK w systemie informatycznym wagi.
 7. Rozliczanie, weryfikacja, wypełnianie oraz przekazywanie odpowiednich dokumentów związanych z ilością i rodzajem odpadów PSZOK.
 8. Obsługa elektronicznego systemu BDO (Baza Danych o Odpadach).
 9. Prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do PSZOK.
 10. Codzienna  obsługa monitoringu.
 11. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek.
 12. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 13. Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmę obsługującą.
 14. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu o estetykę terenu PSZOK, koszenie terenu zielonego, odśnieżanie, oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów i pojemników.
 15. Przygotowanie odpadów do transportu.
 16. Współpraca z pracownikami Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie promocji PSZOK.
 
WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
 • znajomość prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej na terenie gminy Reńska Wieś,
 • podstawowa obsługa komputera, w tym znajomość podstaw programu Excel,
 • umiejętność rozwiązywania bieżących problemów,
 • dokładność i sumienność,
 • komunikatywność w kontaktach z klientami.
 
Więcej informacji pod nr tel.  77 446 11 90 wew. 16
 
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy proszone są o złożenie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru osoby do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długomiłowicach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w terminie do 22 marca 2023 r.

CV wraz z oświadczeniem kandydata można składać w siedzibie biura Związku, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: sekretariat@czystyregion.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny „Czysty Region” reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu, z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel. 77 4461190; e-mail: sekretariat@czystyregion.pl.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
 Z Inspektorem można kontaktować się:
 • listownie na adres: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225  Kędzierzyn-Koźle;
 • przez e-mail: iod@czystyregion.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Związku Międzygminnego „Czysty Region” na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu obowiązków określonych przepisami prawa,
•   art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
•   art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
•     dostępu do treści swoich danych osobowych;
•     sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
•     usunięcia swoich danych osobowych;
•     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
•     przenoszenia swoich danych osobowych;
•     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
« powrót

Komunikaty

Menu Strony