Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem Związku

28.01.2022
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” zawiadamia:
1) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o których mowa w Uchwale Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”, położonych na terenie gminy Tarnów Opolski o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz zawarcia umów z wyłonionym wykonawcą na okres od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o których mowa w Uchwale Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”, położonych na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zdzieszowice, Dobrodzień, Gogolin o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umów z wyłonionymi wykonawcami na okres do dnia 31 grudnia 2022 r, a w przypadku gminy Gogolin do dnia 31 grudnia 2023 r.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość:
1. złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”,
2. odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.
W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 stycznia 2022 roku.

 
formularz_oswiadczenia_niezamieszkale_wylaczenie.docx (32 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony