Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Ważne informacje dla mieszkańców gminy Tarnów Opolski

10.02.2022
Z dniem 1 kwietnia 2022 r. Gmina Tarnów Opolski stanie się członkiem Związku Międzygminnego "Czysty Region". Związek zrzesza aktualnie 13 gmin województwa opolskiego, tworzy i obsługuje wspólny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na przystąpienie gminy do Związku na właścicieli nieruchomości czekają ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami.

1. OBOWIĄZKOWO ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ
 • Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany do złożenia nowej, pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1.04.2022 r.
 • Deklaracje należy złożyć do 15.03.2022 r.
 • Właściciele mieszkań w zabudowie wielorodzinnej nie składają odrębnych deklaracji – nowe deklaracje w imieniu mieszkańców, składają wspólnoty, zarządcy lub spółdzielnia mieszkaniowa.
 • Jeśli na terenie nieruchomości powstaje popiół, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do selektywnej zbiórki tego odpadu. Aby popiół z nieruchomości został odebrany, należy wraz z drukiem deklaracji złożyć „Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu”. Na podstawie zgłoszenia wydana zostanie odpowiednia liczba naklejek na pojemniki.
 • Druki deklaracji oraz zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu będą dystrybuowane na terenie gminy. Można je także pobrać tutaj.
 • Zbieranie wypełnionych druków oraz wydawanie naklejek na pojemnik przeznaczony na popiół odbędzie się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej gminy Tarnów Opolski i na tablicach ogłoszeń. Wypełnioną deklarację i zgłoszenie można także złożyć w biurze Związku i urzędzie gminy, jak również wysłać elektronicznie za pośrednictwem ePUAP na e-skrzynkę Związku.
 • Wzór prawidłowego wypełnienia druków oraz instrukcję wysyłania deklaracji za pośrednictwem ePUAP załączono poniżej.
2. SPRAWDŹ NOWE STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI
 • Od 1 kwietnia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym:
• każdy piąty mieszkaniec nieruchomości: 21,50 zł miesięcznie;
• każdy szósty i kolejny mieszkaniec nieruchomości: 15,50 zł miesięcznie.
 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów stosowana jest opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność stawki podstawowej. Więcej informacji na temat tej procedury wraz z listą najczęściej popełnianych błędów przy segregacji odpadów znajdą Państwo TUTAJ.

 
 • W przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W przypadku skorzystania ze zniżki, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego.  Zgodnie z ustawą, posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów podlega kontroli. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku określa § 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" (więcej informacji tutaj).

UWAGA!
 • Każdy właściciel nieruchomości, który złoży deklarację, otrzyma listownie indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek dla każdej nieruchomości, na który należy wnosić opłatę w wysokości określonej w deklaracji.
 • Opłat należy dokonywać miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, np. za miesiąc kwiecień – do końca kwietnia, za miesiąc maj – do końca maja itd.
 • Brak możliwości dokonywania opłat w kasie urzędu gminy i u sołtysów!
3. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU
 • Poza segregacją odpadów tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, właściciele nieruchomości będą nadal zobowiązani do selektywnego zbierania popiołu - w pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości.
 • BIOODPADY BĘDĄ ODBIERANE Z BRĄZOWEGO POJEMNIKA PRZEZ CAŁY ROK (od kwietnia do listopada raz na 2 tygodnie, od grudnia do marca raz na 2 miesiące). Nie należy ich wyrzucać w woreczkach foliowych. Do pojemnika przeznaczonego na bioodpady nie wrzucamy popiołu!
 • POPIÓŁ będzie odbierany w okresie październik – kwiecień co 2 tygodnie, natomiast w okresie maj – wrzesień 2 razy - z nieruchomości, które zadeklarowały takie zapotrzebowanie w „Zgłoszeniu selektywnego zbierania popiołu”.
 • Pojemnik na popiół zapewnia właściciel nieruchomości. Popiół należy gromadzić w pojemniku koloru szarego o pojemności 120 lub 240 litrów wykonanym ze sztucznego tworzywa. Dopuszcza się zbieranie popiołu w pojemniku innego koloru ale z szarą pokrywą. Można zakupić dowolną liczbę pojemników według indywidualnego zapotrzebowania, ważne by nie wrzucać popiołu do innych odpadów.
 • ODPADY SEGREGOWANE (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) – właściwie posegregowane odbierane będą na dotychczasowych zasadach (z pojemników, za wyjątkiem papieru w zabudowie jednorodzinnej, który w przypadku braku pojemnika odbierany będzie z worków – pakiet startowy worków niebieskich będzie można odebrać podczas składania deklaracji).

 
SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW:
ZBIÓRKA AKCYJNA – zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości
- meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany), materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe, choinki bożonarodzeniowe. Odpady muszą być pozbawione elementów szklanych.
Opony i sprzęt AGD RTV nie będą odbierane podczas zbiórek akcyjnych.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
- opony samochodowe (do 23 cali) i jednośladów (4 szt. / mieszkańca / rok), odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg / mieszkańca / rok – gruz, płyty gips/karton, ceramika sanitarna), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, styropian opakowaniowy, leki, igły i strzykawki, baterie i akumulatory, oleje, tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, bioodpady, chemikalia, opakowania zawierające odpady niebezpieczne, popiół
PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA PSZOK: LIPIEC 2022 r.
 
BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROODPADÓW
- lodówek, pralek, zmywarek itp.- bezpośrednio z domów i mieszkań. Zapotrzebowanie należy zgłosić do Biura Informacji i Obsługi Mieszkańców. Warunki odbioru i więcej informacji znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH udostępnione będą na stronach internetowych urzędu gminy i Związku, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej będą dostarczane na posesje.

UWAGA! NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (FIRMY, INSTYTUCJE) NIEOBJĘTE SYSTEMEM ZWIĄZKU – mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Związku - a więc umowa musi obejmować wszystkie frakcje odpadów i odpowiednią częstotliwość ich odbioru, minimalną częstotliwość określa regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Związku. Więcej informacji tutaj.

NIEDOPUSZCZALNYM JEST MIESZANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Z ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!


Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Związek prowadzi kontrole przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski prosimy o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Związku.
 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców Związku:

Godziny urzędowania:
poniedziałek  7.00-16.00
wtorek-czwartek  7.00-15.00
piątek 7.00 - 14.00
 

POKÓJ NR 213 (I piętro)
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

 

tel. (+48) 77 446 11 93 lub (+48) 77 446 11 97

e-mail: biuro@czystyregion.pl


 
CZYSTY_REGION_Instrukcja_wypełnienia_deklaracji_poprzez_ePUAP.pdf (1367 kB)
Wzór_wypełnienia_deklaracji_dla_mieszkańców_gminy_Tarnów_Opolski_-_zabudowa_jednorodzinna_bez_zniżki_za_kompostowanie.pdf (4615 kB)
Wzór_wypełnienia_deklaracji_dla_mieszkańców_gminy_Tarnów_Opolski_-_zabudowa_jednorodzinna_ze_zniżką_za_kompostowanie.pdf (4612 kB)
Ulotka_informacyjna_Segregacja_i_stawki_2022.pdf (3045 kB)
Obowiązujący_Regulamin_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_ZMCR_-_tekst_ujednolicony.pdf (448 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony