Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Zmiany systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku

30.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienia się Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”, a wraz z nim uchwała określająca zakres świadczenia usług przez Związek w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co się zmieni z dniem 1 stycznia 2022. r:
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW
Zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych wprowadzono przede wszystkim na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. rzadszy odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich). Reorganizacja systemu ma również uzasadnienie ekonomiczne. Dotychczas ustawa wymuszała częstszy odbiór odpadów, mimo że śmieciarki nie wykorzystywały w pełni swoich możliwości załadunku. W przypadku gminy Zdzieszowice częstotliwość została zmieniona ze względu na uruchomiony w 2021 r. PSZOK. Nową częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przedstawia załączona tabela.

MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW
Od nowego roku Związek nie będzie już realizował mycia i dezynfekcji pojemników. Dotychczas ten ustawowy obowiązek właściciela nieruchomości przejmował Związek. Z uwagi na rosnące koszty tej usługi oszacowane na wartość ponad 1 mln zł, zadecydowano, że obowiązek powróci, zgodnie z zapisami art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do właścicieli nieruchomości.

SPOSÓB ZBIERANIA POPIOŁU I BIOODPADÓW
W nowym regulaminie doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu zbierania popiołu i bioodpadów:
- w przypadku popiołu, do zbierania tej frakcji ma służyć wyłącznie pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 120 lub 240 l. Przepis uściślono, ponieważ wielu mieszkańców stosowało pojemniki niespełniające normy PN-EN 840-1:2013-05 (np. metalowe okrągłe) lub znacząco je przeładowywało, co było najczęstszą przyczyną uszkodzeń pojemników podczas odbioru popiołu;
- w przypadku bioodpadów doprecyzowano zapis dotyczący rozdrobnienia gałęzi. Należy je umieszczać w pojemniku na BIO lub dostarczać na PSZOK wyłącznie w formie prostych odcinków o długości nie większej niż 30 cm. Jest to spowodowane wymogami kompostowania tych odpadów w kompostowni. Dodatkowo uściślono regulację dotyczącą możliwości wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych w dodatkowe lub większe pojemniki na bioodpady.

ROZMIAR OPON PRZYJMOWANYCH NA PSZOK I MPSZOK
Od 2022 r. w stacjonarnych i mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK i MPSZOK) odbierane będą opony o średnicy do 23 cali (dotychczas przyjmowane były opony o średnicy do 22 cali).
 
DODATKOWY POJEMNIK NA PAMPERSY
Wprowadzono możliwość uzyskania dodatkowego pojemnika na odpady zmieszane dla nieruchomości, w których używane są artykuły higieniczne (pieluchy, pieluchomajtki). Aby otrzymać pojemnik wystarczy skierować do biura Związku wniosek z uzasadnieniem. Pojemnik podstawiany jest na okres jednego roku, a po tym czasie, jeśli nadal zachodzi potrzeba posiadania dodatkowego pojemnika, należy złożyć kolejny wniosek.

SPOSÓB ODBIERANIA ODPADÓW W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO DOJAZDU
Zgodnie z regulaminem, pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. W przypadku braku takiej możliwości, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wystawić pojemniki lub worki przed nieruchomość:
- w miejscu gwarantującym bezpośredni załadunek pojemników na pojazd odbierający odpady komunalne, w którym nie zablokują ruchu pieszych lub pojazdów, lub
- w miejscu gwarantującym możliwość załadunku pojemników na pojazd odbierający odpady komunalne po przeciągnięciu pojemników po utwardzonej nawierzchni niepowodującej ugrzęźnięcia pojemnika, na odległość nieprzekraczającą 10m, lub
- w innym miejscu uzgodnionym z Zarządem Związku.
            Ponadto nie będzie możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych na podwórzu, do którego nie można bezpośrednio dojechać pojazdem odbierającym odpady.

Pełną treść uchwał zmieniających oraz aktualne akty prawne znajdziesz TUTAJ.
Tabela_-_Nowe_częstotliwości_odbioru_odpadów_od_2022r.pdf (68 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony