Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Budowa PSZOK na terenie gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”


BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”


Zakres projektu: Projekt zakłada budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (jednego w gminie Leśnica i jednego w gminie Izbicko), obejmujących łączną powierzchnię utwardzoną 945 m2,  na terenie gminy Leśnica – 483 m2; na terenie gminy Izbicko – 462 m2. W każdym z PSZOK zostanie zorganizowany punkt przyjęcia przedmiotów niestanowiących odpadu do ponownego wprowadzenia ich do użycia. Zakres prac obejmować będzie przede wszystkim: utwardzenie placu, wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z instalacją bram wjazdowych, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej, budowę wiaty magazynowej, instalację wagi samochodowej, wykonanie prac związanych z zielenią izolacyjną, wyposażenie PSZOK w kontenery obiektowe oraz kontenery i pojemniki w liczbie i wielkości dostosowanej do prognozowanych ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
 
Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gmin do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu wymiany rzeczy używanych. Tym samym przyjmuje się, że planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Celami pośrednimi jest wzrost atrakcyjności poszczególnych gmin do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego w gminie, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności.
Wartość wnioskowanego projektu: 1 979 306,37
Wydatki kwalifikowane: 1 979 306,37 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 682 410,32 zł, stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 296 896,05 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 15.12.2017 – 21.08.2020
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0009/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.12.2019 r.
 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony