Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Budowa PSZOK na terenie gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”


Zakres projektu: Projekt obejmuję budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (jednego w gminie Kolonowskie i jednego w gminie Reńska Wieś) obejmującą łączną powierzchnię utwardzoną 1 097 m2: na terenie gminy Kolonowskie–577 m2 wraz z drogą dojazdową 224 m2, na terenie gminy Reńska Wieś–296 m2.
Każdy z PSZOK stanowić będzie ogrodzony, oświetlony plac utwardzony, wyposażony w pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów, wiatę magazynową oraz magazyny. Zakres prac
obejmować będzie przede wszystkim: przygotowanie terenu, utwardzenie i wybrukowanie powierzchni , wybudowanie wiaty magazynowej obejmującej: pomieszczenie magazynowe
na odpady i przedmioty do ponownego użycia oraz pomieszczenie magazynowe odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego, podłączenie sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, wykonanie oświetlenia obiektu, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, remont i wyposażenie pomieszczenia biurowo-socjalnego, montaż samochodowej wagi najazdowej, wyposażenie PSZOK w kontenery obiektowe oraz kontenery i pojemniki na odpady, zakup licencji na aplikację do: wydawania kart odbioru odpadów, bilansowanie stanów magazynowych, tworzenie raportów zbiorczych oraz dla poszczególnych frakcji odpadów oraz promocję przedsięwzięcia.
 
Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gmin do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu wymiany rzeczy używanych. Tym samym przyjmuje się, że planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Celami pośrednimi jest wzrost atrakcyjności poszczególnych gmin do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego w gminie, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności.
Wartość wnioskowanego projektu: 1 926 583,22
Wydatki kwalifikowane: 1 926 583,22 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 637 595,69, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 288 987,53 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 15.12.2017 – 21.08.2020
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16--0008/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.12.2019 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony