Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”


Zakres projektu: Projekt zakłada budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (jednego w gminie Polska Cerekiew i jednego w gminie Pawłowiczki), obejmujących łączną powierzchnię utwardzoną 963 m2, w tym terenie gminy Polska Cerekiew – 428 m2; na terenie gminy Pawłowiczki – 535 m2. Z nowo wybudowanych PSZOKów będą mogli korzystać mieszkańcy gmin: Polska Cerekiew, Cisek i Pawłowiczki.
W każdym z dwóch PSZOK zostanie zorganizowany punkt przyjęcia przedmiotów niestanowiących odpadu do ponownego wprowadzenia ich do użycia. Zakres prac obejmować będzie przede wszystkim: utwardzenie placu, wykonanie ogrodzenia obiektu, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej, budowę wiaty magazynowej, instalację wagi samochodowej, wykonanie prac związanych z zielenią izolacyjną, wyposażenie PSZOK w kontenery obiektowe oraz kontenery i pojemniki w liczbie i wielkości dostosowanej do prognozowanych ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
 
Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gmin: Polska Cerekiew, Cisek i Pawłowiczki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapobieganie ich powstawaniu, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu wymiany rzeczy używanych. Sposób zagospodarowania większości zebranych na PSZOK odpadów polegać będzie na przekazaniu ich do recyklingu, w szczególności w
przypadku selektywnie zebranych bioodpadów przekazanie do recyklingu organicznego. Realizacja projektu prowadzić będzie do wzmocnienia systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminach, a tym samym ograniczy ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
W każdym z PSZOK zostanie zorganizowany punkt przyjęcia przedmiotów niestanowiących odpadu do ponownego wprowadzenia ich do użycia. Część niepotrzebnych ubrań i tekstyliów, a także zabawki, meble, itp. będą mogłyby być w nim pozostawiane i odbierane przez mieszkańców gmin Polska Cerekiew, Cisek i Pawłowiczki.
Wartość wnioskowanego projektu: 1 984 367,25
Wydatki kwalifikowane: 1 984 367,25 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 686 712,06, stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 297 655 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 15.12.2017 – 21.08.2020
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0007/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.12.2019 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony