Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Budowa PSZOK na terenie gmin Ujazd, Walce


BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE
Zakres projektu: Projekt dotyczy budowy PSZOK w gminie Walce i gminie Ujazd.
Każdy PSZOK będzie obszarem ogrodzonym, na terenie którego przewidziano plac utwardzony oraz wiatę magazynową, a także kontenerowe pom. magazynowe i pom. soc.-biurowe, wokół których będzie wykonana ścieżka edukacyjna. Wokół placu utwardzonego i przy ścieżce przewiduje się nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej. Projekt obejmuje nadzór, roboty budowlane, zakup wyposażenia PSZOK, działania promocyjne i inf. związane z projektem.
Budowa ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców tych gmin do prowadzenia kompleksowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w szczególności tych, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości. Mieszkańcy gmin będą prowadzić selekcję wytworzonych przez siebie odpadów „u źródła” celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji, które będą dostarczać do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie PSZOK. Budowa i późniejsza eksploatacja PSZOK będzie zmierzała do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Poprzez realizację inwestycji podniesie się świadomość społeczeństwa o konieczności segregowania odp., o odzysku surowców wtórnych, o braku możliwości składowania odp. ulegających biodegradacji. Zapewni się infrastrukturę niezbędną do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, umożliwi się mieszkańcom bezpłatne przekazywanie odp. kom. do PSZOK, zwiększy się ilości odp. selektywnie zbieranych, kształtuje się proekologiczną postawę mieszkańców, przeciwdziała mieszaniu zbieranych selektywnie odp. a także zapobiega powstawaniu „dzikich wysypisk”.
 
Głównym celem projektu jest budowa PSZOK oraz objęcie mieszkańców gm. Ujazd i Walce systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych. Celami pośrednimi są wzrost atrakcyjności gmin objętych projektem do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego w gminie, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności.

Wartość wnioskowanego projektu: 1 736 756,81
Wydatki kwalifikowane: 1 736 756,81 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 476 243,29, stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 260 513,52 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 15.12.2017 – 21.08.2020
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0009/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.02.2018 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony