Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Budowa PSZOK na terenie gminy Izbicko zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region”Projekt obejmuje budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Izbicko.
PSZOK stanowić będzie miejsce, gdzie mieszkańcy w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przekazywać wybrane frakcje odpadów komunalnych. Do zadań realizowany w ramach projektu należą: – Zadanie nr 1 – Budowa i wyposażenie PSZOK, – Zadanie nr 2 – Nadzory związane z realizacją robót w ramach projektu, – Zadanie nr 3 – Działania promocyjno-informacyjne. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 3/4 miejscowości Otmice przy ul. Skalnej. PSZOK obejmuje m.in.: kontener biurowo-socjalny, kontener na punkt wymiany rzeczy używanych, magazyn na materiały niebezpieczne i ZSEiE, magazyn narzędzi i sprzętu PSZOK z niezbędnym wyposażeniem, wiata magazynowa. PSZOK zostanie także wyposażony w pojemniki i kontenery.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Izbicko do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu wymiany rzeczy używanych. Tym samym przyjmuje się, że planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Celami pośrednimi jest wzrost atrakcyjności gminy do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego w gminie, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności.

Wartość wnioskowanego projektu: 1 984 157,44 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 984 157,44 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 686 533,82 zł
Wkład własny: 297 623,62 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 01.12.2022 - 30.06.2023
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0002/22-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.01.2023 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony