Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM
„CZYSTY REGION"

 
Zakres projektu: Projekt dotyczy budowy PSZOK w gminie Zdzieszowice. PSZOK będzie obszarem ogrodzonym, na terenie którego przewidziano plac utwardzony oraz wiatę magazynową, a także kontenerowe pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie socjalno-biurowe. Przewiduje się nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej. Projekt obejmuje nadzór, roboty budowlane, zakup wyposażenia PSZOK, działania promocyjne i inf. związane z projektem. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę: wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, pomieszczenia magazynowego, utwardzenia terenu, wagi z fundamentem, ogrodzenia wraz z bramą, instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem terenu, instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami ppoż.
 
Głównym celem projektu jest budowa PSZOK oraz objęcie mieszkańców gm. Zdzieszowice systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych. Celami pośrednimi są wzrost atrakcyjności gm. Zdzieszowice do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego w gminie, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności.

Wartość wnioskowanego projektu: 1 067 340,36 zł
Wydatki kwalifikowane:1 067 340,36 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 907 239,30 zł, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 160 101,06 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 15.12.2017 – 31.03.2021
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0008/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.02.2018 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony