Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"KOMPLEKSOWA KAMPANIA EDUKACYJNA I INFORMACYJNA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION" W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI, POD NAZWĄ: „ODPADY JAKO CENNY SUROWIEC"

 
Zakres projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim), z częścią działań edukacyjnych na terenie gmin należących do „Czystego Regionu” (11 gmin województwa opolskiego: Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Izbicko, Walce, Zdzieszowice, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś). Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, tj.: osób dorosłych, młodzieży, dzieci, obejmując różnorodne formy przekazu: szkolenia/lekcje tematyczne, spoty radiowe, telewizyjne, gry i konkursy, warsztaty, konferencje, pikniki. Aspekty edukacyjne i informacyjne kampanii dotyczyć będą szczególnie realizacji działań kierunkowych (np. zwiększenie udziału ilości odpadów zbieranych selektywnie w całkowitej masie odpadów komunalnych, segregowanych zgodnie z wymaganiami, promocji właściwego postępowania z odpadami, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym również postępowania z odpadami biodegradowalnymi, edukacji i promocji z zakresu hierarchii postępowania z odpadami, gospodarki cyrkulacyjnej i zapobiegania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania spalaniu odpadów). Treści działań edukacyjnych uwzględniać będą warstwę informacyjną (kształcenie) oraz praktyczną (wyrabianie i utrwalanie właściwych nawyków). Zapewnione będzie to poprzez dostarczenie komplementarnych nośników edukacji: materiałów informacyjnych oraz narzędzi edukacji (np. pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, kompostowników). W ramach projektu zostaną również wsparte PSZOKi, poprzez wytworzenie i przekazanie uzupełniającego wyposażenia (edukacyjny materiał medialny oraz tablice edukacyjne i nalepki instruktażowe, zgniatarki do PET i puszek).
 
Wartość wnioskowanego projektu: 2 161 652,76 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 161 652,76 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 837 404,84 zł, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 324 247,92 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 13.09.2017 – 31.12.2022
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0018/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27.07.2018 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony