Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

“MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego“MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego
Nr ewidencyjny wniosku: RPOP.05.02.00-16-0003/20

Opis projektu:

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, tj.: osób dorosłych, młodzieży, dzieci, obejmując różnorodne formy przekazu, tj.: konkursy szkolenia/lekcje tematyczne, warsztaty edukacyjne, spoty medialne, gry i konferencje.

Aspekty edukacyjne i informacyjne kampanii dotyczyć będą szczególnie realizacji działań kierunkowych, wskazanych do podjęcia w WPGO WO (np. segregowanych zgodnie z wymaganiami, promocji właściwego postępowania z odpadami, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym również postępowania z odpadami biodegradowalnymi, edukacji i promocji z zakresu hierarchii postępowania z odpadami, gospodarki cyrkulacyjnej i zapobiegania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania spalaniu odpadów). Treści działań edukacyjnych uwzględniać będą warstwę informacyjną (kształcenie) oraz praktyczną (wyrabianie i utrwalanie właściwych nawyków). Zapewnione będzie to poprzez dostarczenie komplementarnych nośników edukacji: materiałów informacyjnych oraz narzędzi edukacji.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W ramach celów szczegółowych wymienić należy: efektywne podnoszenie jakości zbiórki odpadów; popularyzację idei „zero waste” jako ograniczenie powstawania odpadów w gospodarstwach domowych; usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami w województwie opolskim; redukcję ryzyka wystąpienia negatywnych zjawisk typu spalanie śmieci, dzikie wysypiska; koordynację współpracy pomiędzy aktorami biorącymi udział w gospodarowaniu odpadami w regionie; poinformowanie mieszkańców o tym jak efektywnie dla środowiska sortować odpady.

Wszystkie elementy projektu podporządkowane są głównemu założeniu, czyli szerokiemu zasięgowi realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, obejmujących wsparciem informacyjnym wszystkich mieszkańców województwa opolskiego w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Poprzez przeprowadzenie planowanych działań w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostanie osiągnięty cel szczegółowy 2 działania Osi priorytetowej V: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. Mechanizmem wzmocnionym w projekcie będzie wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Wśród wielu zastosowanych rozwiązań przewiduje się, że zostaną wykorzystane m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy, pikniki, publikacje oraz inne narzędzia do popularyzacji wiedzy, celem umożliwienia szerokiej grupie osób wykształcenia trwałych nawyków selektywnego zbierania odpadów. Dzięki takim działaniom możliwe stanie się przybliżenie lub wręcz osiągnięcie celów stawianych w zakresie poziomu odzysku i recyklingu w WPGO, SZOOP oraz RPO WO.

Projekt Partnerski – Lider Województwo Opolskie

Partnerzy:

– Muzeum Wsi Opolskiej

– Muzeum Śląska Opolskiego

– Związek Międzygminny "Czysty Region"

– Gmina Kędzierzyn –Koźle


Całkowita wartość projektu: 4 109 652,59 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 2 999 635,42 PLN oraz wkład własny w wysokości 1 110 017,17 (w tym wkład własny Związku Międzygminnego "Czysty Region" w wysokości 151 256,00 PLN).

Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0003/20-00

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony