Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IIIPARTNERSTWO NA RZECZ OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – ETAP III

Zakres projektu:
Projekt partnerski, realizowany przez Związek Międzygminny „Czysty Region” z Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.
W ramach projektu przewidziano realizację zadań: 1. Gmina K-Koźle: - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i urządzeniem czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej, - Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza, - wykonanie nasadzeń w miejskich centrach ochrony różnorodności biologicznej, - realizacja projektu informacyjno-edukacyjnego, 2. Miejska Biblioteka Publiczna (MBP):- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spacery, wystawy, koncert, cykle (np. „Moja zielona okolica", „Spacery z lupą"), rodzinne biegi, promocja aktywnego stylu życia, wydanie informatora okolicznościowego. Działania MBP będą prowadzone na terenie czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej- dla każdego przygotowano odrębną ofertę,
3. Związek Międzygminny „Czysty Region" (ZMCR):- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym opracowanie i wydruk poradnika kształtującego świadomość ekologiczną osób dorosłych, wsparcie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata", organizacja międzygminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zakup i montaż pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych, organizacja „DIY – zrób to sam" – warsztatów ekologicznych, koło fortuny – ekologiczne koło wiedzy, organizacja akcji wymiany surowców wtórnych na sadzonki i nasiona roślin gatunków rodzimych, zakup pakietów książek eko-edukacyjnych.
W efekcie realizacji projektu w 2020 roku 5 siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych zostanie projektem, zostaną przeprowadzone 2 kampanie informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, wsparte będą 3 formy ochrony przyrody, zostaną przebudowane 4 obiekty turystyczne i rekreacyjne oraz utworzone zostaną 4 centra ochrony różnorodności biologicznej.

Wartość wnioskowanego projektu: 3 600 846,69 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 986 214,58 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 179 638,01 zł, co stanowi 72,99% wydatków kwalifikowanych, z czego:
 
Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:
  • Wartość projektu: 3 118 961,69 zł
  • Dofinansowanie: 1 770 476,50 zł
  • Wkład własny: 1 348 485,19 zł
Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:
  • Wartość projektu: 93 935,00 zł
  • Dofinansowanie: 79 844,75 zł
  • Wkład własny: 14 090,25 zł
Dla Związku Międzygminnego „Czysty Region”:
  • Wartość projektu: 387 950,00 zł
  • Dofinansowanie: 329 316,76 zł
  • Wkład własny: 58 114,72 zł
Beneficjent:  Gmina Kędzierzyn-Koźle
Okres realizacji: 25.11.2018 – 31.12.2020
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0010/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27.09.2019 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony