Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

Zakres projektu: Projekt partnerski, realizowany przez Związek Międzygminny „Czysty Region” z Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.
Przewidziano następujące zadania:
1. Gmina Kędzierzyn-Koźle: - Opracowanie dokumentacji - projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza, - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu w K-Koźlu, w tym: - zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew, - utworzenie ścieżek ze zrębków, - wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu, - zakup i montaż budek lęgowych, - Wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego.
2. Związek Międzygminny "Czysty Region": - Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym m.in.: zakup pojemników, edukacyjnych gier terenowych, eko-gabloty uświadamiającej mieszkańców o konieczności zgniatania odpadów opakowaniowych, kompostowników z planszą edukacyjną dla przedszkoli, pojemników na baterie z edukacyjną nalepką dot. wpływu tych odpadów na bioróżnorodność, eko-upominków, stworzenie „Stref spotkań z bioróżnorodnością”, opracowanie scenariuszy lekcji przyrody/biologii dot. bioróżnorodności, emisja animacji „Gdzie wyrzucić?”, opracowanie broszury-poradnika dot. kompostowania i wpływu stosowania kompostu na bioróżnorodność. Publikacje w prasie, internecie, radiu oraz emisja filmu familijnego przedstawiającego wpływ odpadów na środowisko.
3. Miejska Biblioteka: - Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym: - rodzinne czytanki, konkursy plastyczne, wystawy, w tym plenerowe - zajęcia wraz z warsztatami lub spotkaniami z autorami książek na temat bioróżnorodności, - spotkania dotyczące lokalnej bioróżnorodności i proekologicznych postaw.

Celem głównym projektu jest ochrona walorów środowiskowych i zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców na terenie województwa opolskiego. Cele szczegółowe:
1. Wspieranie i ochrona różnorodności biologicznej na terenie centrów miejskich poprzez tworzenie środowiska przyjaznego dla owadów i małych zwierząt;
2. Ukierunkowanie systemów przyrodniczych na zapewnienie ciągłości siedlisk poprzez tworzenie ciągów przyrodniczych;
3. Walka z rozprzestrzenianiem gatunków inwazyjnych poprzez nasadzenie i siew roślinności rodzimej;
4. Popularyzacja wiedzy i zainteresowania przyrodą wraz zewzmacnianiem poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska.

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 3 883 476,00 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 3 883 476,00 zł
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA: 2 834 549,13 zł
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA: 72,99
NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPOP.05.01.00-16-0011/19-00

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony