Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 Odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady poprodukcyjne, rolnicze, części samochodowe.

STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIK OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2019r.
 

Pojemność pojemnika
 
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (w zł)
 
 
 
Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (w zł)
Odpady niesegregowane (zmieszane)  
Tworzywa sztuczne
i metale
 
Papier
(NOWA FRAKCJA)
 
 
Szkło
 
Odpady ulegające biodegradacji (NOWA FRAKCJA)
120 l 38,00 10,00 7,00 5,00 42,00 76,00
240 l 75,00 20,00 12,00 10,00 84,00 150,00
660 l 188,00 - - 25,00 - 376,00
1100 l 315,00 82,00 50,00 41,00 350,00 630,00

 
STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIK OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCE DO 30.06.2019r.

Pojemność pojemnika Nieselektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów
Odpady nieselektywne (zmieszane) Tworzywa sztuczne,
 papier, tektura, metale,
opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
60 l 58,63 zł 26,30 zł 6,90 zł 3,44 zł
120 l 83,76 zł 37,57 zł 9,85 zł 4,93 zł
240 l 166,45 zł 74,77 zł 19,51 zł 9,76 zł
660 l 418,82 zł 187,88 zł 49,26 zł 24,64 zł
1100 l 701,38 zł 315,26 zł 82,07 zł 41,03 zł
 


 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

UWAGA! Deklarując selektywny  sposób zbierania odpadów należy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarować wszystkie frakcje odpadów (za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji).
 

Jak prawidłowo określić wysokość opłaty za gospodarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych?

 Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od charakteru działalności i będzie ponoszona wg. stawki za liczbę i rodzaju pojemników przewidzianych dla danej działalności. Tabela nr 1 przedstawia średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Obliczoną wartość należy przyporządkować do odpowiedniej ilości i pojemności pojemników.

Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
 

 L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów komunalnych

Średnia ilość wytwarzanych odpadów w ciągu 2 tygodni w przypadku prowadzenia selek-tywnej zbiórki odpadów [litry/2 tyg.]

Średnia ilość wytwarzanych odpadów w ciągu 2 tygodni w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów [litry/2 tyg.]

1.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

liczba studentów/uczniów/dzieci/pracujących

6

9

2.

szpitale i inne placówki całodziennego pobytu

liczba łóżek

70

105

3.

hotele

liczba miejsc

40

60

4.

lokale handlowe - do 50 m2 powierzchni handlowej

1 m2 powierzchni handlowej

3

5

5.

lokale handlowe - powyżej 50 m2 powierzchni handlowej

za każdy 1 m2 powierzchni handlowej do 50 m2

3

5

 

 

za każdy 1 m2 powierzchni handlowej powy-żej 50 m2

2 3

6.

lokale gastronomiczne

liczba miejsc konsumpcyjnych

15

23

7.

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

iloczyn liczby punktów handlowych i ilości dni handlowych w tygodniu

15

25

8.

ogródki działkowe

liczba działek

5

8

9.

samorządowe i państwowe instytucje kultury, obiekty sportowe posiadające sale widowiskowe

liczba miejsc na widowni

2

3

10.

samorządowe i państwowe instytucje kultury, obiekty sportowe nie posiadające sal widowiskowych

liczba osób pracujących

12

18

11.

kino

liczba miejsc na widowni

10

15

12.

domki letniskowe, kempingi

1 m2 powierzchni

1,5

2,3

13.

pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy oraz placówki inne niż wymienione w pkt 2 tabeli, w których świadczone są usługi zdrowotne

liczba osób pracujących

10

15

W szczególnych sytuacjach, gdy normy określone w tabeli w sposób znaczny przekraczają rzeczywiste ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uprawniony jest do ustalenia ilości pojemników stosownie do rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony