Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych

Informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te, z pewnymi wyjątkami*, zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek.
 
Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek.
Listę podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej znajdą Państwo tutaj.
 
Obowiązek zawarcia umowy* dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, obiektów sakralnych, właścicieli działek letniskowych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.
 
* wyjątek stanowią instytucje, takie jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce, które dobrowolnie mogą przystąpić do systemu realizowanego przez Związek – informacja dla właścicieli tych nieruchomości znajduje się TUTAJ.
 
O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Związek, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.
 
Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesłanie do biura Związku na adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 lub sekretariat@czystyregion.pl:
 • do dnia 31.01.2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 roku;
 • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 
Uwaga! przy ostatnim tegorocznym odbiorze wybranej frakcji odpadów zostaną zabrane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, ponieważ są własnością operatora. W przypadku, gdy ostatni w tym roku odbiór frakcji został zaplanowany na listopad, operator został zobowiązany do dodatkowego odbioru w grudniu.
Harmonogram dodatkowych odbiorów zostanie opublikowany na stronie www.czystyregion.pl do końca listopada br.
 
Powyższe zmiany są konsekwencją wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439).
 
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.
 
Do podstawowych zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku należą:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą.

- opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości) oraz firmy odbierającej odpady;

- obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych:
 1. metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe;
 2. papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 3. szkło – odpady opakowaniowe ze szkła;
 4. bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych);
 5. popiół (z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych – jeśli taki na nieruchomości powstaje);
 6. odpady zmieszane – pozostałe odpady, niewymienione wyżej, niestanowiące odpadów niebezpiecznych, budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych.

- przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek, z minimalną częstotliwością:
 • odpady zmieszane – nie rzadziej, niż jeden raz na dwa tygodnie;
 • bioodpady – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
 • papier – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 • metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 • szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
 • popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Odpady należy segregować do pojemników o kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku:

 
Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny. Może ona sięgać do 5 000 zł.
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku określiło górne (maksymalne) stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Związku (tj. wyłączonych z systemu). Oznacza to, że firma odbierająca odpady nie może przekroczyć poniższych stawek za jednorazowy odbiór pojemnika.
Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w formie stawek brutto (zawierających podatek od towarów i usług) - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynoszą:
 • pojemność 120 l - 30,00 zł za jeden pojemnik lub jeden worek;
 • pojemność 240 l - 60,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 660 l - 180,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 1100 l - 300,00 zł za jeden pojemnik;
 • za worek typu bigbag o pojemności 1 m3 - 200 zł.
Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Związku.
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439);
 • Uchwała Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu;
 • Uchwała Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”;
 • Uchwała Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
HARMONOGRAM ODBIORU POJEMNIKÓW
2021_Informacja_dla_właścicieli_nieruchomości_niezamieszkałych_wyłączonych_z_systemu_(firm,_ROD,_instytucji).pdf (244 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony