Nieprawidłowa segregacja odpadów

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Jak segregować odpady komunalne? Sprawdź tutaj

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW

Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za zachowany, gdy odpady komunalne zebrane są:

  • w podziale na odpowiednie frakcje zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku;
  • w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach, workach, kontenerach przeznaczanych do zbierania tych odpadów, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie Związku oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi naruszenie zasad segregacji:
1) odmawia odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku lub worku,
2) powiadamia o tym właściciela nieruchomości umieszczając właściwą naklejkę na pojemniku lub worku:
  • W przypadku, gdy w pojemniku stwierdzono odpady komunalne, które powinne były zostać wrzucone do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w pojemniku przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło): przykleja trójkątną naklejkę i odbiera te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu;
  • W przypadku stwierdzenia odpadów  niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub  niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych, odpady niebezpieczne w pojemnikach, zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych itp.): przykleja prostokątną naklejkę oraz pozostawia pojemnik bez odbioru. Pojemnik zostanie odebrany wówczas, gdy nie będzie zawierał odpadów niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi.
3) odbiorca odpadów powiadamia Związek i przekazuje dokumentacją fotograficzną,
4) po odebraniu odpadów usuwa naklejkę z pojemnika.

Z_A_SEGREGACJA_PNG_120x90
Naklejka trójkątna - stosowana w przypadku, gdy w pojemniku stwierdzono odpady komunalne, które powinny były zostać wrzucone do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w pojemniku na przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło)

z_a_segregacja_zmieszanych_prost
Naklejka prostokątna - stosowana w przypadku stwierdzenia odpadów  niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub  niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych, odpady niebezpieczne w pojemnikach, zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych itp.).

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”, na podstawie powiadomienia przekazanego przez podmiot odbierający, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarząd Związku określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona stanowi dwukrotność opłaty podstawowej!

SEGREGACJA ODPADÓW – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
Nieprawidłowo posegregowane odpady powodują zwiększone koszty zagospodarowania i uniemożliwiają efektywny odzysk surowców. Poniżej przypominamy najczęściej popełniane błędy w segregacji:

ŹLE: Stłuczona zastawa, szyby w pojemniku na szkło opakowaniowe
Ceramiki, stłuczonych szklanek i kieliszków, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb, zniczy, szkła zbrojonego nie wyrzucamy do pojemników zielonych, przeznaczonych na szkło opakowaniowe. Część z nich (np. żarówki) stanowi odpad niebezpieczny, który można oddać np. w PSZOK-u. Pozostałe mają inną temperaturę topnienia niż słoiki, szklane butelki, co utrudnia proces recyklingu. Znicze, lutra, ceramikę czy szkło stołowe klasyfikujemy jako odpady „zmieszane” czyli resztkowe.

ŹLE: Słoik po majonezie, butelka szklana po oliwie w pojemniku na odpady zmieszane
Odpady te stanowią szkło opakowaniowe i nadają się do recyklingu, ich miejsce jest w zielonym worku lub pojemniku. Słoików nie trzeba myć, wystarczy dobrze opróżnić z resztek żywności.

ŹLE: Resztki mięsne oraz żwirek w pojemniku na odpady „Bio”
Tylko surowe resztki roślinne: obierki, trawę, liście, drobne gałęzie, surowe drewno czy trociny możemy wyrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne.
Pozostałości mięsne, kości, odchody zwierząt, żwirek z kociej kuwety klasyfikujemy jako odpady „zmieszane”, resztkowe. Do „BIO” nie wrzucamy także chleba, ciast, nabiału

ŹLE: Odpady „Bio” wyrzucane w workach foliowych
Aby segregacja odpadów biodegradowalnych spełniała swoją funkcję, nie należy ich wyrzucać w workach foliowych, ale wprost do pojemnika. Woreczki stanowią zanieczyszczenie kompostu, który produkowany jest z naszych bioodpadów na kędzierzyńsko-kozielskiej instalacji.

ŹLE: „Kartony” po mleku, sokach i napojach wrzucane do „papieru”
Opakowanie tzw. wielomateriałowe, oprócz celulozy, zawiera także warstwę aluminium i folii - dlatego powinno trafiać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale. Jeżeli je tam wrzucimy, możemy być pewni, że wszystkie surowce z tego rodzaju opakowań zostaną odzyskane.

ŹLE: Paragony w „papierze”
Papieru termicznego, na którym drukowane są paragony czy kupony nie należy wrzucać do pojemnika na papier, ponieważ nie nadaje się on do recyklingu. Paragony wrzucamy więc do odpadów zmieszanych.

ŹLE: Żarówki, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, sprzęt RTV, AGD wyrzucane jako „odpady zmieszane” lub „tworzywa sztuczne”
Wszystkie te odpady należy oddawać albo w miejscu specjalnie do tego przeznczonym w marketach, aptekach albo w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady te należą do grupy odpadów niebezpiecznych, które zawierają liczne substancje szkodliwe i trujące dla człowieka i środowiska.

ŹLE: odpady budowlane wrzucane do odpadów zmieszanych
Gruz ceglany, płytki, inne odpady poremontowe, także opakowania po farbach i klejach należy posegregować i samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Poza błędami w klasyfikowaniu danego odpadu, popełniamy też błędy przygotowując odpady do segregacji. Pamiętajmy, że:

  • nie trzeba myć segregowanych opakowań, ale należy je opróżnić. Bardzo zabrudzone opakowania czy woreczki wrzucamy do odpadów zmieszanych.
  • nie trzeba zdzierać etykiet z butelek, słoików
  • należy zgnieść wyrzucany karton, plastikową butelkę – pozwoli to zaoszczędzić miejsce w pojemniku lub worku, a także w śmieciarce.

Jeśli mamy wątpliwości, w jakim pojemniku umieścić dany odpad, możemy sprawdzić to w „Wyszukiwarce odpadów” dostępnej na naszej stronie www.