Zniżka za kompostowanie

Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby otrzymać zniżkę - należy złożyć nową deklarację.

Ile wynosi zniżka?

Zniżka wynosi 2,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
* Do 31.12.2022r. zniżka wynosiła 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
* zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość zniżki została ustalona proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych;

Kto może skorzystać ze zniżki?

Ze zniżki może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Zgodnie z prawem budowlanym, poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku określa § 22 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region":

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w:
1) gotowych kompostownikach ogrodowych zapewniających izolację i dostęp powietrza do materiału kompostowego;
2) drewnianych kompostownikach, wykonanych z drewna (desek lub belek), ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu;
3) formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo i zapewniony jest dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu;
- w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich i umożliwiający dobre przewietrzanie warstw masy kompostowej w tym zapewniający dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu, odprowadzanie nadmiaru wilgoci, łatwe nawilżanie materiału oraz dostępność do materiału w celu jego przerobienia.

Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach ani zbiornikach betonowych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zniżkę?

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości składa oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów, a następnie samodzielnie wylicza opłatę w niższej wysokości.

Druki deklaracji dla nieruchomości jednorodzinnych dostępne są tutaj , a także w urzędzie gminy oraz biurze Związku Międzygminnego "Czysty Region" przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.

Wypełnioną deklarację można złożyć:  

   osobiście w urzędzie gminy lub biurze Związku;
   elektronicznie za pomocą ePUAP (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym);
   listownie -  wysyłając na adres biura Związku Międzygminnego "Czysty Region", ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.


UWAGA!
W przypadku skorzystania ze zniżki z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego (w przypadku posiadania pojemnika zostanie on zabrany z posesji).

PAMIĘTAJ!
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • Kto wbrew złożonej w deklaracji informacji o kompostowaniu odpadów w przydomowym kompostowniku, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.
 • W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów:
  • nie posiada kompostownika przydomowego, lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji dotyczącej kompostowania bioodpadów ze stanem faktycznym

– Zarząd Związku stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, która następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.);
 2. Uchwała Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu;
 3. Uchwała Nr LXXIV/25/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwała Nr LXXXVII/26/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/25/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi