Sprawozdanie z ilości odpadów poddanych kompostowaniu

Mieszkańcom, którzy użyczyli od Związku kompostownik w ramach programu “Kompostuję - nie marnuję”, przypominamy o corocznym (przez okres kolejnych 5 lat od daty zawarcia umowy) obowiązku złożenia sprawozdania z ilości odpadów poddanych kompostowaniu za dany rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania załączony został do umowy, można go także pobrać tutaj:

Wzór_sprawozdania_z_ilości_kompostowanych_odpadów

Termin na złożenie sprawozdania mija 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie można złożyć:
- drogą mailową na adres: sekretariat@czystyregion.pl
- pocztą na adres biura Związku, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
- osobiście w Biurze Informacji i Obsługi Mieszkańca Związku (pokój 213, piętro I)
- poprzez ePUAP lub eBOK.