Zasady korzystania z PSZOK

Zasady korzystania z PSZOK

  • Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane, bez zanieczyszczeń i samodzielnie umieścić je w dedykowanych (opisanych) dla danego rodzaju odpadów pojemnikach/kontenerach. 
  • Odpady niebezpieczne należy przekazać bezpośrednio pracownikowi obsługi PSZOK. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi, krzewów należy rozdrobnić do maksymalnej długości 30 cm i wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera. 
  • Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych – niecieknących i nieuszkodzonych - pojemnikach, oraz być oznaczone etykietą informacyjną umożliwiającą identyfikację odpadu. 
  • Odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości. 
  • Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z jednośladów oraz z pojazdów osobowych, przy czym opony z pojazdów osobowych nie mogą przekraczać średnicy 23 cali.