Scalenie pojemników

Na wniosek właścicieli więcej niż jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, Związek może zezwolić na scalenie pojemników, przy czym łączna minimalna pojemność pojemników po scaleniu winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
Niedopuszczalne jest scalenie pojemników na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z pojemnikami na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy.

Wnioski należy składać w Biurze Informacji i Obsługi Mieszkańca (pokój nr 2) lub za pośrednictwem poczty.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji):
W związku z wyłączeniem z dniem 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałych z systemu obsługiwanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”, przypominamy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. W związku z czym w sytuacji, gdy odrębną własność lokalu stanowi nieruchomość niezamieszkała wyłączona z systemu, wspólnota lub spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć indywidualną umowę z odbiorcą odpadów komunalnych wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Informujemy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że istnieje możliwość scalenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na więcej niż jednej nieruchomości  i podpisania wówczas jednej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Umowa winna określać nazwy podmiotów, których dotyczy, a łączna minimalna pojemność pojemników po scaleniu winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej regulaminem utrzymania czystości i porządku dla każdej z tych nieruchomości.