Nieruchomości niezamieszkałe

Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Od początku roku właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.
Wyjątek stanowią instytucje, takie jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce, które zostały objęte systemem realizowanym przez Związek (i złożyły deklarację do Związku).

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
 

 • uiszczać do Związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Związek zobowiązany jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 wspominanej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom o dostarczenie lub przesłanie kopii ww. dokumentów do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na adres biura Związku: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 lub e-mail sekretariat@czystyregion.pl:

 • aktualnej kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych; a w przypadku późniejszych zmian umowy - także aneksów umowy;
 • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:
- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);
- nałożeniem kary grzywny do wysokości 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz.1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
Do podstawowych zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku należą:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą.

 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości) oraz firmy odbierającej odpady;
 • obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych:
 1. metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe;
 2. papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 3. szkło – odpady opakowaniowe ze szkła;
 4. bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych);
 5. popiół (z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych – jeśli taki na nieruchomości powstaje);
 6. odpady zmieszane – pozostałe odpady, niewymienione wyżej, niestanowiące odpadów niebezpiecznych, budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych.


- przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek, z minimalną częstotliwością*:

   odpady zmieszane – nie rzadziej, niż jeden raz na dwa tygodnie,
   bioodpady – od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie, tj. od 1 grudnia do 31 marca, nie rzadziej niż raz na kwartał;
   papier – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
   metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
   szkło - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
   popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

*częstotliwość nie dotyczy instytucji, takich jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce.

Odpady należy segregować do pojemników o kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku:właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek, z minimalną częstotliwością*:

 • odpady zmieszane – nie rzadziej, niż jeden raz na dwa tygodnie,
 • bioodpady – od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie, tj. od 1 grudnia do 31 marca, nie rzadziej niż raz na kwartał;
 • papier – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
 • metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
 • szkło - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
 • popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

*częstotliwość nie dotyczy instytucji, takich jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce.

Odpady należy segregować do pojemników o kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku:

zdj_frakcje_podstawowe
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu od 3 marca 2021 r. mają możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l, jeżeli na tej nieruchomości:

 • w ciągu dwóch tygodni wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów zmieszanych lub bioodpadów,
 • w ciągu 1 kwartału wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów takich jak: metale i tworzywa sztuczne lub papier lub szkło;

Zgodnie z zapisami regulaminu, worek powinien być oznakowany. Należy w widocznym miejscu umieścić naklejkę zawierającą nazwę podmiotu użytkującego, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niedopuszczalne jest zastępowanie pojemników workami.

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku określiło górne (maksymalne) stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Związku (tj. wyłączonych z systemu). Oznacza to, że firma odbierająca odpady nie może przekroczyć poniższych stawek za jednorazowy odbiór pojemnika lub worka.
 

Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w formie stawek brutto (zawierających podatek od towarów i usług) - za jednorazowe opróżnienie pojemnika lub worka o określonej pojemności wynoszą:
 

 1. za worki o pojemności do 35 l – w wysokości 10,00 zł za jeden worek,
 2. za worki o pojemności powyżej 35 l do 60 l włącznie – w wysokości 18,00 zł za jeden worek
 3. za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 35,00 zł za jeden pojemnik;
 4. za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – w wysokości 70,00 zł za jeden pojemnik;
 5. za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 190,00 zł za jeden pojemnik;
 6. za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 320,00 zł za jeden pojemnik;
 7. za worek typu bigbag o pojemności 1 m3 w wysokości 250 zł.