O Związku

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Na tej podstawie powstał Związek Międzygminny "Czysty Region", którego działalność została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 lipca 2008 r.

Aby wspólnymi siłami realizować zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, 15 gmin powiatów:

 • strzeleckiego (Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Izbicko),
 • prudnickiego (Głogówek, Strzeleczki),
 • krapkowickiego (Krapkowice, Walce, Zdzieszowice),
 • kędzierzyńsko - kozielskiego (Bierawa, Cisek, Kędzierzyn - Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś),

utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Wówczas obszar Związku miał powierzchnię ponad 1 483 km2, który zamieszkiwało 195,4 tys. osób, co stanowiło 18,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego.

Związek powołany został w celu realizowania następujących zadań:

 1. budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu;
 2. odbioru i transportu odpadów komunalnych;
 3. tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 4. informacji i edukacji społeczności lokalnej;
 5. pozyskiwania środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.

Członkostwo Gmin w Związku przynosi możliwości w postaci:

 • obniżenia nakładów jednostkowych kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu efektu dużej skali przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania relatywnie małych cen usług,
 • łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze ochrony środowiska, fundacje ekologiczne, fundusze UE preferują rozwiązania międzygminne ze  względu na możliwość uzyskania większych efektów ekologicznych,
 • obniżenia nakładów finansowych (poziomu środków własnych) na inwestycje ponoszonych przez poszczególne gminy tworzące strukturę Związku.

Z dniem 01.01.2014r. ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” wystąpiły gminy Głogówek, Strzeleczki i Krapkowice.
Z dniem 01.01.2015r  ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” wystąpiła gmina Bierawa.
Z dniem 01.01.2021 r. do Związku Międzygminnego "Czysty Region" wstąpiła gmina Dobrodzień.
Z dniem 01.01.2022 r. do Związku Międzygminnego "Czysty Region" wstąpiła gmina Gogolin.
Z dniem 01.04.2022 r. do Związku Międzygminnego "Czysty Region" wstąpiła gmina Tarnów Opolski.

Aktualnie obszar Związku zajmuje powierzchnię 1325 km2, który zamieszkuje ponad 163 tys. osób, co stanowi 16,7 % łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego.

Nasz system, misja, wizja