Stawki opłat nieruchomości niezamieszkałe

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych. Wyjątek stanowią instytucje, takie jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce, które dobrowolnie mogą przystąpić do systemu realizowanego przez Związek.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Górne stawki opłat - dot. Nieruchomości wyłączonych z systemu

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku określiło górne (maksymalne) stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Związku (tj. wyłączonych z systemu). Oznacza to, że firma odbierająca odpady nie może przekroczyć poniższych stawek za jednorazowy odbiór pojemnika lub worka.
Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w formie stawek brutto (zawierających podatek od towarów i usług) - za jednorazowe opróżnienie pojemnika lub worka o określonej pojemności wynoszą:

 • pojemność do 35 l – 7,50 zł za jeden worek;
 • pojemność od 35 l do 60 l – 15,00 zł za jeden worek;
 • pojemność 120 l - 30,00 zł za jeden pojemnik lub jeden worek;
 • pojemność 240 l - 60,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 660 l - 180,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 1100 l - 300,00 zł za jeden pojemnik;
 • za worek typu bigbag o pojemności 1 m3 - 200 zł.

Nieruchomość zamieszkała i niezamieszkała

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać do Związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Aktualne stawki opłat za każdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych - instytucji objętych systemem związku (obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.):

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 40,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 110,00 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 183,00 zł;

W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej.

Aktualne stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych - instytucji objętych systemem związku (obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Do 31 grudnia 2022r.)

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE:

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 23,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 46,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 127,00 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 211,00 zł;

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 20,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 90,00 zł;

PAPIER:

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 7,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 14,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 65,00 zł;

SZKŁO:

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 34,00 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 54,00 zł;

BIOODPADY:

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 18,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 36,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 164,00 zł;

POPIÓŁ:

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 9,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 18,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 83,00 zł.