W celu rozpowszechniania wśród mieszkańców proekologicznych zasad postępowania z odpadami komunalnymi, Związek Międzygminny "Czysty Region" przy udziale Telewizji TVM przedstawia Państwu pierwszy z cyklu sześciu filmów dot. postępowania z odpadami komunalnymi oraz działaniem Związku Międzygminnego "Czysty Region". 

 

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. I tak jest również w przypadku gospodarki odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku  gminy przejmą władztwo nad naszymi odpadami. W tym celu 12 gmin powiatów:

  • kędzierzyńsko-kozielskiego (Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew,    Reńska Wieś),
  • krapkowickiego (Walce, Zdzieszowice),
  • strzeleckiego (Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Izbicko)

utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”, aby wspólnymi siłami realizować zadania związane z gospodarką odpadami.

Obszar o powierzchni ponad 1 483 km2 zamieszkuje 195,4 tys. osób, co stanowi 18,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga !!! W formularzu edytowalnym deklaracji kwoty należy wpisywać używając kropki zamiast przecinka, oddzielając wartość groszy od wartości pełnych złotych (np. 12.50 zamiast 12,50)